The CRL Rights Commission

Has Relocated To New Premises

In Braamfontein

 

The new address is;

Forum 4

Braampark Office Park

33 Hoofd Street

Braamfontein

 

Call Us:

011 358 9100

 

Office of the CEO

083 233 1538

Communications

083 659 4974


 
CRL Commission Chairperson

Ms Thoko Mkhwanazi-Xaluva

Welcome

Welkom

Siyaalemukela

Kamogelo

Sondzela

Mi amukeriwile

Vho tanganedziwa kha

Ulwamkelo

Namukelekile

Hello

Goeiedag

Lotjhani

Dumelang

Sawubona

Avuxeni

Ndaa / Aa

Molweni

Sanibonani